Nagradna igra HAWKERS

1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre »HAWKERS« (v nadaljevanju »nagradna igra«) je podjetje Optika Focus d.o.o., Panonska ulica 47, 9231 Beltinci, (v nadaljevanju »Optika Focus« oz. »organizator«).

2. Posredovanje podatkov
Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Meta Platforms Ireland Limited. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Facebook Ireland. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov info@optikafocus.si.

3. Privolitev
S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.
Udeleženci nagradne igre hkrati s Pravili nagradne igre sprejemajo tudi Splošne pogoje Facebook in Instagram skupnosti. Organizator ne sprejema nobene odgovornosti za nespoštovanje Splošnih pogojev omenjenih skupnosti s strani udeležencev nagradne igre. Prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice, ki lahko nastanejo kot rezultat objave prispevkov na Facebook ali Instagram profilu.
Organizator ne odgovarja za morebitno nedelovanje Facebook ali Instagram spletne strani ali aplikacije, na kateri poteka nagradna igra, zaradi višje sile oziroma dogodkov, ki so zunaj organizatorjevega nadzora.

4. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Optika Focus, zbiranje vprašanj, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.

5. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traja od objave nagradne igre na Instagram in Facebook strani Optike Focus dne 08.05. 2022 do 25. 5. 2022.

6. Sodelovanje v nagradni igri
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji.
Nakup izdelkov podjetja Optika Focus ni pogoj za sodelovanje.
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe, mlajše od 18 let, lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov.
Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njej na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov info@optikafocus.si. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.
V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati osebam, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre oz. v z njim povezanih družbah, njihovim ožjim družinskim članom (zakonec oziroma izvenzakonski partner, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

7. Potek nagradne igre
V nagradni igri udeleženec sodeluje tako, da sledi navodilom v objavi nagradne igre organizatorja na omrežju Facebook ali Instagram ki je bila objavljena dne 08. 05. 2022. V kolikor sodelujoči v komentar vpiše zgolj “sodelujem”, njegovo sodelovanje ne bo upoštevano. Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, prejme pa lahko samo eno nagrado.

8. Izbor nagrajencev
Organizator bo v 5-ih delovnih dneh po zaključku nagradne igre javno objavil imena nagrajencev, ki so v njej sodelovali v skladu z omenjenimi pravili. Pritožbe na končni izbor niso mogoče. Zapisniki o nagrajencih z njegovimi osebnimi podatki se izpišejo v enem izvodu, podpišejo s strani vseh članov komisije in shranijo na sedežu organizatorja za dobo enega leta. Komisijo sestavljata dva predstavnika organizatorja.

9. Nagrade
Nagrada so sončna očala HAWKERS. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Nagrade niso prenosljive na tretje osebe.

10. Obveščanje zmagovalcev in prevzem nagrad
Zmagovalci bodo o izboru obveščeni na naslednje načine:
– objavimo status, v katerem zapišemo vse nagrajence
– nagrajence označimo v komentarju pod objavo z nagradno igro
– nagrajencem pošljemo email z obvestilom (če so ga ob sodelovanju v nagradni igri oddali)
– imena nagrajencev objavimo na spletni strani www.optikafocus.si in na Facebooku oz. Instagramu objavimo povezavo do seznama.

11. Obdavčitev nagrajencev
Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved.
Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

12. Odgovornost
Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije). V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče preko omrežja Facebook/Instagram in, če je to potrebno, tudi na druge načine. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča. Organizator si pridržuje pravico. da lahko spremeni pravila nagradne igre.

13. Izključitev iz nagradne igre
V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke.

14. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:
– izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
– obveščanja nagrajencev v skladu s temi pogoji;
– objave nagrajencev skladno s temi splošnimi pogoji;
– podelitve nagrad.
Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Upravljavec bo elektronske naslove izbrisal v roku treh mesecev po zaključku nagradne igre, razen če sodelujoči izrecno dovoli uporabo svojih podatkov za izvajanje neposrednih trženjskih akcij in pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih ob podpisu vprašalnika o osebnih podatkih. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. V primeru, da želi sodelujoči kadarkoli biti izbrisan iz baze elektronskih naslovov prejemnikov obvestil organizatorja, lahko to zahtevo kadarkoli sporoči na elektronski naslov info@optikafocus.si.

15. Reševanje sporov
Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

16. Objava pravil
Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na Facebook strani Optika Focus in na spletni strani www.optikafocus.si.

17. Veljavnost pravil
Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 08. 05. 2022, in so v času nagradne igre na vpogled udeležencem na spletni strani Optika Focus.

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Beltinci, 08. 05. 2022